رسیدن به احساس خوب
,

چطور به احساس خوب برسم؟

دیدین آدمهایی رو که همیشه حالشون خوبه؟ وقتی کنارشون هستی احساس خوبی داری و دوست نداری ازشون دل بکنی. همیشه اتفاقات خوب براشون میافته و انگار همیشه در زمان مناسب در جای مناسبی هستن. راز این مسئله چیزی نیست جز داشتن احساس خوب. این مطلب رو دنب…
کنترل عصبانیتservatamooz.ir
,

کنترل عصبانیت با راهکار عملی و ساده

یکی از مواردی که خیلی خیلی در عدم موفقیت ها و شکست ها دخیله، عصبانی شدن و عصبی بودنه. زمانی که عصبانی هستیم، ذهن فرصت کافی برای تصمیم گیری نداره و اغلب تصمیمات اشتباه و عجولانه هستن و در نتیجه نتایج اشتباه به بار میارن. ذهن زمانی میتونه کمک حال ما…