تعریف ان ال پی
,

تعریف ان ال پی

ذهن انسان سرشار از شگفتی و پیچیدگیست. از بدو ظهور انسان همیشه علومی برای راهنمایی و گسترش ذهن بشر به وجود آمدن و از طریق شخص یا اشخاصی در اختیار دیگران قرار گرفتند. ما میدانیم که در زمانهای بسیار دور انسان دارای شعور و درک زایدالوصفی بوده و…